Klasztor i kościół Braci Kapucynów w Łomży

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
images/stories/lomza/00.jpg
images/stories/lomza/02 panorama.jpg
images/stories/lomza/03.jpg
images/stories/lomza/04 lomza noca.jpg
images/stories/lomza/05 szopka.jpg

Konkurs "Kapucyni Nad Narwią"

 

Konkurs "Kapucyni Nad Narwią"

Email Drukuj PDF

Regulamin Konkursu Międzyszkolnego „ Kapucyni nad Narwią”

zorganizowanego  z okazji   250 Lat obecności Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży


Informacje Ogólne:

Konkurs „ Kapucyni nad Narwią” ma zasięg  międzyszkolny i skierowany jest do wszystkich uczniów   szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego miasta.

Organizatorem Konkursu jest Parafia Matki Bożej Bolesnej w Łomży przy współpracy księży Proboszczów, dyrektorów szkół i nauczycieli katechetów.

Regulamin sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125).

 


Patronat honorowy

Patronat honorowy obchodów 250 lat obecności Braci Kapucynów w Łomży objęli:

· J.E. ks. Bp Janusz Stepnowski - Biskup Łomżyński

· O. Andrzej Kiejza OFM Cap - Minister Prowincjalny

· Mieczysław Czerniawski – Prezydent Miasta Łomża

· Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński

 

Patronat medialny

Patronat medialny obchodów 250 lat obecności Braci Kapucynów w Łomży objęli:

· Kapucyni.pl

· Telewizja Narew

· Gość Niedzielny

· Tygodnik Niedziela

· TVP Białystok

· Polskie Radio Białystok

· Głos Katolicki

· Spes TV

· Lomzynskie.24

· Radio Nadzieja


II. Cele Konkursu:

1. Przygotowanie dzieci i młodzieży do głębszego przeżycia Roku  Jubileuszowego 250 lat obecności Braci   Mniejszych Kapucynów w Łomży

2. Podejmowanie konkretnych działań pogłębiających  wiedzę na temat obecności i działalności ewangelizacyjnej Ojców Kapucynów    (modlitwa,  katechezy, literatura, itp.)

3. Poznanie historii i klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów obecnych w Łomży od 1764 r.

4. Zaangażowanie w życie wspólnoty Kościoła i parafii Matki Bożej Bolesnej.

5. Integracja środowiska lokalnego z parafią M B Bolesnej w Łomży.

 

III. Tematyka Konkursu:

1. Tematyka Konkursu dotyczy pogłębienia wiedzy  na temat zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i ich działalności duszpasterskiej  w Łomży.   Budzenie wrażliwości i wdzięczności  dzieci oraz młodzieży za posługę duszpasterską i misyjną Braci Mniejszych Kapucynów. Troska o  nawiązanie  głębszej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.  

2. Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:

a) Łomża i okolice, autor p. Kałamajska

b) Encyklopedia Katolicka, t.8 (hasło „kapucyni”)

c) Strona internetowa parafii www.lomza.kapucyni.eu

d) http://www.spiewnik.kapucyni.krakow.pl/franc.php

 

IV. Zgłoszenie do Konkursu:

 

Udział szkoły w I edycji Konkursu należy   do dnia 31.03.2014 r.

Termin nadsyłania    prac plastycznych do dnia 10.05.2014r. (decyduje data stempla pocztowego).

Organizatorzy nie będą przyjmować prac konkursowych od szkół, które w wyznaczonym terminie nie zgłosiły swojego udziału.

 

 

Konkurs odbywa się  na następujących  poziomach edukacyjnych:

1.  Pierwszy etap edukacyjny: klasy 0-3 szkoły podstawowej- kategoria plastyczna

3.  Drugi etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej- kategoria plastyczna i muzyczna

4. Trzeci etap edukacyjny: gimnazjum- kategoria  plastyczna i muzyczna

5. Czwarty  etap edukacyjny:  szkoły  ponadgimnazjalne -kategoria  plastyczna i muzyczna

 

Etap międzyszkolny

1.  Parafialna  Komisja Konkursowa ocenia każdą z nadesłanych prac przyznając określoną liczbę punktów   w skali od 1 do 10.

2. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów. Przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

 

VI. Zasady Konkursu w poszczególnych kategoriach

1. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem konkursu oraz odnosić się do podanych źródeł.

2. Każda szkoła do etapu międzyszkolnego  może przesłać tylko 3  prace   plastyczne w danej kategorii konkursowej z każdego poziomu edukacyjnego.

3. W  kategorii muzycznej każda szkoła   typuje  maksymalnie 3 uczniów do udziału  w konkursie.

- uczestnicy występują w kategoriach:

* Solista  ( uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

* Zespół – (schole dziecięce, młodzieżowe zespoły parafialne )

- Każdy solista lub zespół wykonuje jedną   – piosenkę  franciszkańską. Inne piosenki nie będą brane pod uwagę. Uczestnicy mogą wykonać piosenkę franciszkańską własnego autorstwa. Należy przygotować podkład muzyczny lub wystąpić przy akompaniamencie instrumentów muzycznych.

 

 

5. Każda praca plastyczna ucznia powinna być opisana według poniższego wzoru:

Nazwa kategorii

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła i klasa

Tytuł pracy   plastycznej,

Pieczęć szkoły

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

 

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w dowolnym czasie i w dowolny sposób.

2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


VII. Kategorie konkursowe

Organizatorzy Konkursu pod hasłem „Kapucyni nad Narwią” proponują uczniom udział w następujących kategoriach konkursowych:

1. Plastyczna

2. Piosenki franciszkańskiej

 

* Plastyczna


Praca samodzielna ucznia.

1. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.)

2. Prace muszą być przesłane w oryginale.

3.Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3

4. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

5. Prace plastyczne należy nadesłać w terminie do 10 maja. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

* Piosenki franciszkańskiej

Etap międzyszkolny konkursu piosenki franciszkańskiej  odbędzie się w dniach 19-23 maja w Sali widowiskowej Szkół Katolickich. Szczegółowe informacje  zostaną podane uczestnikom konkursu telefonicznie, czyli po 31 marca 2014r., gdy wpłyną wszystkie zgłoszenia.

Finaliści etapu międzyszkolnego wystąpią podczas Gali finałowej konkursu „ Kapucyni nad Narwią” w kościele Matki Bożej Bolesnej dnia 25 maja.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną poinformowane w dniu przesłuchania po obradach jurorów.

VIII. Postanowienia końcowe

Uczestnicy konkursu  automatycznie wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska, jeśli znajdą się oni w gronie laureatów. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie  organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

Niniejszy regulamin jest jawny i jest dostępny pod adresem internetowym: www.lomza.kapucyni.eu

Informacje o wynikach konkursu  prezentowane będą na stronie: www.lomza.kapucyni.eu

W sprawach nieuregulowanych decyzję ostateczną podejmuje Organizator  Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestników do    Międzyszkolnego  Konkursu

Zgłoszenia należy przesłać do 31 marca 2014 roku drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Parafia Matki Bożej Bolesnej

Ul. Krzywe Koło 3

18-400 ŁOMŻA

KONKURS PLASTYCZNY

Typ szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Opiekunowie

Szkoła Podstawowa

Klasy 0

Klasy 1-3

Klasy 4-6

1……………………………….

2……………………………..

3……………………………..

1………………………….

2…………………………

3…………………………….

1……………………………..

2…………………………….

3……………………………

Typ szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Opiekunowie

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna

1…………………………………

2…………………………………

3…………………………………

KONKURS PIOSENKI FRANCISZKAŃSKIEJ

Typ szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Opiekunowie

Szkoła Podstawowa

Klasy 4-6

1………………………………

2………………………………

Typ szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Opiekunowie

Gimnazjum

1…………………………………

2…………………………………

Typ szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Opiekunowie

Ponadgimnazjalna

1…………………………………

2…………………………………

Parafia

Nazwa zespołu i  kategoria wiekowa

Opiekunowie

………………………………………

…………………………………………

 

 

Poprawiony: wtorek, 04 marca 2014 19:55